Difference: FrameElementQuality ( vs. 1)

Revision 12015-02-12 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

quality

  • TYYPPI: ydinelementti Differentiation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ominaisuus tai piirre, jonka perusteella erottelu tehdään
  • ESIM: Muovivalikoima osoitti, miten paljon materiaaliltaan erilaisia muoveja on päivittäisessä käytössämme, ja miten vaikeaa niitä on ulkonäön perusteella EROTTAA toisistaan. (Differentiation)

Esiintyy kehyksissä

Differentiation

-- NiinaVai - 2015-02-12

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback