Difference: FrameElementPrinciple ( vs. 1)

Revision 12015-02-11 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

principle

  • TYYPPI: ydinelementti velvoitteisiin ja sääntöihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: sääntö, normi tai velvoite, joka määrittää toimintaa
  • ESIM: Kaasu on joka tapauksessa otettava talteen, siihen VELVOITTAA Metsä-Sairilan ympäristölupa. (Imposing_obligation)

Esiintyy kehyksissä

Imposing_obligation, Permitting, Prohibiting

-- NiinaVai - 2015-02-11

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback