Difference: FrameElementPostState ( vs. 1)

Revision 12015-02-11 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

post_state

  • TYYPPI: reunaelementti kehykseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kehityksen tai etenemisen jälkeinen tila, joka on saavutettu
  • ESIM: Vaatimattomasta alusta yhtiö kuitenkin KEHITTYI nopeasti alallaan valtakunnalliseksi suuryrittäjäksi. (Progress)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_make_progress, Progress

-- NiinaVai - 2015-02-11

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback