Difference: FrameElementPosition ( vs. 1)

Revision 12015-02-11 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

position

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: työntekijän asema tai tehtävä työpaikalla
  • ESIM: Puimakoneen käyttäjäksi tai hoitajaksi on yhdistys PALKANNUT miehen , jonka tehtäviin kuuluu koneiden hoito ja vuorojen järjestäminen. (Employing)

Muu käyttö

  • KUVAUS: paikka todennäköisyyden asteikolla, joka ilmaisee sitä, miten todennäköinen jokin tapahtuma on
  • ESIM: Myös muutoksenhaun TODENNÄKÖISYYS on joukkokanteissa suurempi kuin yksittäisissä kanteissa. (Probability)

Esiintyy kehyksissä

Being_employed, Employing, Firing, Hiring, Probability, Quitting

-- NiinaVai - 2015-02-11

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback