Difference: FrameElementPenalInstitution ( vs. 1)

Revision 12015-02-10 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

penal_insitution

  • TYYPPI: ydinelementti Prison-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: paikka, johon rikoksen tehneitä henkilöitä suljetaan rangaistustarkoituksessa
  • ESIM: Vuonna 1903 vangittu taistelujärjestön johtaja Grigori Gersuni oli onnistunut pakenemaan siperialaisesta VANKILASTA , minkä jälkeen hän oli kiertänyt ympäri maapallon saapuen oikeaan aikaan Tampereelle puoluekonferenssiin. (Prison)

Esiintyy kehyksissä

Prison

-- NiinaVai - 2015-02-10

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback