Difference: FrameElementPathShape ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

path_shape

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa polun tai reitin muotoa
  • ESIM: Rautatie KIEMURTELI väliin huimaavassa korkeudessa, väliin syöksyi alas ja puhkoi pimeisiin tunneleihin. (Path_shape)

Esiintyy kehyksissä

Moving_in_place, Path_shape, Self_motion, Traversing

-- NiinaVai - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback