Difference: FrameElementParty2 ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

party_1

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin sopimuksen tai tapahtuman toinen osapuoli, joka on lauseessa vähemmän topikaalinen tai mainitaan jälkimmäisenä
  • ESIM: He matkustivat juuri äskettäin pois tästä kaupungista ja kun minä TAPASIN heidät Remon asemalla, ilmoittivat he minulle Caprinin nimen. (Meet_with)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_action, Collaboration, Come_together, Encounter, Make_agreement_on_action, Meet_with

-- NiinaVai - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback