Difference: FrameElementPartners ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

partners

  • TYYPPI: ydinelementti ihmisten välisiin suhteisiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: suhteen tai yhteistyön osapuolet, jotka mainitaan yhdessä
  • ESIM: Ovela Jack on kuitenkin varautunut tilanteeseen, ja KUMPPANUKSET pääsevät pakenemaan. (Personal_relationship)

Esiintyy kehyksissä

Collaboration, Forming_relationships, Personal_relationship

-- NiinaVai - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback