Difference: FrameElementOrientation ( vs. 1)

Revision 12015-02-04 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

orientation

  • TYYPPI: reunaelementti Architectural_part-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin rakennuksen osan ominaisuus, jonka mukaan se sijoittuu itse kokonaisuuteen
  • ESIM: Kansallisbaletin Pateettisesti eduskuntatalolla ylitti ennakko-odotukset: yleisö kansoitti jo hyvissä ajoin ennen esityksen alkua eduskuntatalon portaat ja myöhemmin tulevat saivat tyytyä seisomaan rakennuksen edessä olevalla TASANTEELLA. (Architectural_part)

Esiintyy kehyksissä

Architectural_part

-- NiinaVai - 2015-02-04

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback