Difference: FrameElementOld ( vs. 1)

Revision 12015-02-04 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

old

  • TYYPPI: ydinelementti korvaamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin vanha entiteetti, joka korvataan uudella
  • ESIM: KORVASIN voimistelun pikaluistelulla, harjoitellen ainoastaan 500 m ja saavutinkin siinä erinomaisen nopeuden. (Replacing)

Esiintyy kehyksissä

Replacing, Take_place_of

-- NiinaVai - 2015-02-04

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback