Difference: FrameElementObligatedParty ( vs. 1)

Revision 12015-02-04 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

obligated_party

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Being_in_effect

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, jonka pitää seurata jotakin säädöstä
  • ESIM: Weber itsekin toteaa, että hindulaisuus asettaa viisi käskyä, jotka KOSKEVAT kaikkia kasteja. (Being_in_effect)

Esiintyy kehyksissä

Being_in_effect

-- NiinaVai - 2015-02-04

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback