Difference: FrameElementNumberOfPossibilities ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

number_of_possibilities

  • TYYPPI: reunaelementti Possibilities-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: mahdollisten tulevaisuuden tilanteiden lukumäärä
  • ESIM: Tämä on myös ainoa MAHDOLLISUUS luoda kehittymättömillä alueilla tätä kautta alueellisia talouden kiertokulkuja. (Possibilities)

Esiintyy kehyksissä

Possibilities

-- NiinaVai - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback