Difference: FrameElementNoiseMaker ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

noise_maker

  • TYYPPI: ydinelementti Noise_makers-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka on suunniteltu aiheuttamaan ääntä
  • ESIM: Ilmeisesti hänkin oli herännyt HÄLYTTIMEN ääneen, ja lähtenyt makuuhuoneesta kohti eteistä, johon todennäköisesti myrkylliset savut olivat hänet tuuperruttaneet. (Noise_makers)

Esiintyy kehyksissä

Noise_makers

-- NiinaVai - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback