Difference: FrameElementNewLeader ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

new_leader

  • TYYPPI: ydinelementti Change_of_leadership-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka nimetään johtajaksi aiemman tilalle
  • ESIM: Uuden hallituksen ministerit vannoivat lauantaina virkavalansa Valentin Paniagualle, joka VALITTIIN vt. presidentiksi Alberto Fujimorin erottamisen jälkeen. (Change_of_leadership)

Muita huomioita

* tämä elementti on yleensä verbien objekti

Esiintyy kehyksissä

Change_of_leadership

-- NiinaVai - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback