Difference: FrameElementNamesake ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

namesake

  • TYYPPI: ydinelementti Namesake-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai asia, jolla on sama nimi kuin lauseessa keskeisellä entiteetillä
  • ESIM: Joukkueen nestor on Keijo Tamminen ja kuopus hänen KAIMANSA Keijo Vuorinen. (Namesake)

Esiintyy kehyksissä

Namesake

-- NiinaVai - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback