Difference: FrameElementNameSource ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

name_source

  • TYYPPI: reunaelementti Name_conferral-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai asia, jolta nimi on lähtöisin ja jonka mukaan jokin toinen entiteetti on nimetty
  • ESIM: Ensimmäiset tulijat rakensivat pienen linnoituksen, joka NIMETTIIN Ruotsin kuningattaren mukaan Kristiinaksi. (Name_conferral)

Esiintyy kehyksissä

Name_conferral

-- NiinaVai - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback