Difference: FrameElementMeasurement ( vs. 1)

Revision 12015-02-02 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

measurement

  • TYYPPI: ydinelementti Dimension-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa objektin laajuutta tai kokoa jollain tietyllä ulottuvuudella
  • ESIM: Kuvan LEVEYS on 6,25 m ja kankaan valotiheyskerroin 0,7. (Dimension)

Esiintyy kehyksissä

Dimension

-- NiinaVai - 2015-02-02

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback