Difference: FrameElementMarker ( vs. 1)

Revision 12015-01-30 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

marker

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Extreme_point

Määritelmä

  • KUVAUS: piste tai ajanjakso, jolloin jonkin entiteetin voima tai taso on saavuttanut äärimmäisen huipun tai pohjan (ilmaistaan usein metonyymisesti jonkin entiteetin luoman tuotteen tai entiteettiin liittyvän tapahtuman kautta)
  • ESIM: Tai toisin sanottuna Saksan historian looginen HUIPENTUMA on sosialistinen valtio. (Extreme_point)

Esiintyy kehyksissä

Extreme_point

-- NiinaVai - 2015-01-30

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback