Difference: FrameElementMainStatement ( vs. 1)

Revision 12015-01-30 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

main_statement

  • TYYPPI: ydinelementti Concessive-kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: puhujan päätoteamus, jonka hän haluaa haastaa tai kyseenalaistaa osittain mutta ei kokonaan
  • ESIM: Kertojanakin hän on varteenotettava lahjakkuus, JOSKAAN ei vielä läheskään valmis mestari. (Concessive)

Esiintyy kehyksissä

Concessive

-- NiinaVai - 2015-01-30

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback