Difference: FrameElementLocationOfExpressor ( vs. 1)

Revision 12015-01-29 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

location_of_expressor

* TYYPPI: harvinainen reunaelementti Making_faces-framessa

Määritelmä

* KUVAUS: ilmeen "sijainti" * ESIM: Herra toimitussihteeri MULKAISI meitä suurten silmälasiensa takaa, luki artikkelimme ja sanoi, että eihän tämä nyt häävi ole, mutta otetaan tällä kertaa. (Making_faces)

Esiintyy kehyksissä

Making_faces

-- NiinaVai - 2015-01-29

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback