Difference: FrameElementLocationOfEvent (1 vs. 2)

Revision 22015-01-29 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

location_of_event

Line: 6 to 6
 

Määritelmä

Changed:
<
<
* KUVAUS: keskeinen paikka, joka liittyy haluttuun tai toivottuun tapahtumaan * ESIM: Patsastoimikunta HALUSI patsaan torin laitaan. (Desiring)
>
>
* KUVAUS: keskeinen paikka, joka liittyy haluttuun tai toivottuun tapahtumaan

* ESIM: Patsastoimikunta HALUSI patsaan torin laitaan . (Desiring)

 

Esiintyy kehyksissä

Revision 12015-01-29 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

location_of_event

* TYYPPI: ydinelementti Desiring-kehyksessä

Määritelmä

* KUVAUS: keskeinen paikka, joka liittyy haluttuun tai toivottuun tapahtumaan * ESIM: Patsastoimikunta HALUSI patsaan torin laitaan. (Desiring)

Esiintyy kehyksissä

Desiring

-- NiinaVai - 2015-01-29

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback