Difference: FrameElementLocation (2 vs. 3)

Revision 32015-01-29 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

location

  • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti
Line: 6 to 6
 

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jotakin toiminnan tai tilanteen kannalta keskeistä paikkaa, tai jonkin keskeisen entiteetin sijaintia
  • ESIM: Pirtin pöydällä LOJUVAT kellastuneet Länsi-Savot kertovat vuoden 1954 tapahtumista. (Being_located)
Changed:
<
<
  • Olympialaisten aikana esimerkiksi yleisurheilijat ASUVA puolentoista tunnin automatkan päässä Auburnissa , josta he saapuvat olympiakylään vasta pari päivää ennen omaa kilpailuaan. (Temporary_stay)
>
>
  • Olympialaisten aikana esimerkiksi yleisurheilijat ASUVAT puolentoista tunnin automatkan päässä Auburnissa , josta he saapuvat olympiakylään vasta pari päivää ennen omaa kilpailuaan. (Temporary_stay)
 

Muita huomioita

  • eroaa reunaelementistä
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback