Difference: FrameElementLocation (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
location
 • usein ydinelementti

 • kuvaa jotakin toiminnan tai tilanteen kannalta keskeistä paikkaa

 • Huom: Eroaa usein reunaelementistä <place>
>
>

location

 • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

 • KUVAUS: kuvaa jotakin toiminnan tai tilanteen kannalta keskeistä paikkaa, tai jonkin keskeisen entiteetin sijaintia
 • ESIM: Pirtin pöydällä LOJUVAT kellastuneet Länsi-Savot kertovat vuoden 1954 tapahtumista. (Being_located)
 • Olympialaisten aikana esimerkiksi yleisurheilijat ASUVA puolentoista tunnin automatkan päässä Auburnissa , josta he saapuvat olympiakylään vasta pari päivää ennen omaa kilpailuaan. (Temporary_stay)

Muita huomioita

 • eroaa reunaelementistä

Esiintyy kehyksissä

Abounding_with, Abundance, Adorning, Arranging, Being_located, Change_posture, Clothing, Damaging, Expected_location_of_person, Hair_configuration, Lively_place, Locale_by_use, Location_of_light, Natural_features, Posture, Presence, Prison, Remainder, Residence, Rope_manipulation, Storing, Temporary_stay

 
Deleted:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Abounding_with, Abundance, Adorning, Arranging, Being_located, Change_posture, Clothing, Damaging, Expected_location_of_person, Hair_configuration, Lively_place, Locale_by_use, Location_of_light, Natural_features, Posture, Presence, Prison, Remainder, Residence, Rope_manipulation, Storing, Temporary_stay
 -- NiinaVai - 2015-01-28 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
location
 • usein ydinelementti

 • kuvaa jotakin toiminnan tai tilanteen kannalta keskeistä paikkaa

 • Huom: Eroaa usein reunaelementistä <place>

Esiintyy kehyksissä: Abounding_with, Abundance, Adorning, Arranging, Being_located, Change_posture, Clothing, Damaging, Expected_location_of_person, Hair_configuration, Lively_place, Locale_by_use, Location_of_light, Natural_features, Posture, Presence, Prison, Remainder, Residence, Rope_manipulation, Storing, Temporary_stay

-- NiinaVai - 2015-01-28
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback