Difference: FrameElementLabel (2 vs. 3)

Revision 32015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
label
>
>

label

  • TYYPPI: ydinelementti Labeling-kehyksessä
 
Changed:
<
<

  • kielellinen merkki, jolla viitataan johonkin tarkoitteeseen
Pelastaakseen armaansa antaa hän LEIMATA itsensä varkaaksi.
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: kielellinen merkki, jota puhuja käyttää viitatakseen johonkin tarkoitteeseen
  • ESIM: Pelastaakseen armaansa antaa hän LEIMATA itsensä varkaaksi . (Labeling)
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Labeling
>
>

Esiintyy kehyksissä

Labeling
  -- NiinaVai - 2015-01-26
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback