Difference: FrameElementJudicialBody ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

judicial_body

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Judicial_body

Määritelmä

  • KUVAUS: Pysyvä organisaatio, jolla on yhteiskunnallisesti tärkeä funktio oikeuden jakajana
  • ESIM: Tämä on syytä muistaa ainakin nyt jolloin mainittu ihmisoikeussopimus sitoo myös suomalaisia TUOMIOISTUIMIA . (Judicial_body)

Muita huomioita

Yleensä myös KLE

Esiintyy kehyksissä

Judicial_body -- HeidiHal - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback