Difference: FrameElementJudgment ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

judgment

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Regard ja Spelling_and_pronouncing

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Regard kuvaa arvostuksen astetta tai sijaintia arvostusasteikolla. (Regard) Kehyksessä Spelling_and_pronouncing arvio siitä, onko kirjoittaja tai puhuja tuottanut kieltä yleisten standardien mukaan oikein.
  • ESIM: Arvoisa puhemies, haluan tehdä hyvin selväksi, että komissio pitää ilman muuta parlamentin päätöksiä mahdollisimman suuressa ARVOSSA, ja sen myötä arvostaa myös esityslistaa. (Regard)
    -Isälle oli kunnia-asia selvittää, miten ulkomaalaiset nimet LAUSUTAAN oikein. (Spelling_and_pronouncing)

Esiintyy kehyksissä

Regard, Spelling_and_pronouncing -- HeidiHal - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback