Difference: FrameElementInterlocutor1 ( vs. 1)

Revision 12015-02-19 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

interlocutor_1

  • TYYPPI: ydinelementti keskusteluun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: keskustelun prominentimpi osapuoli
  • ESIM: Tulin vain sinun kanssasi JUTUSTELEMAAN tästä uudesta tulokkaasta. (Chatting)

Esiintyy kehyksissä

Chatting, Discussion
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback