Difference: FrameElementInterjection ( vs. 1)

Revision 12015-02-19 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

interjection

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Attention_getting

Määritelmä

  • KUVAUS: elementti jolla huomio kiinnitetään
  • ESIM: Voi HERRA, sinun palvelijasi eivät, ole miehiä, vaan pelkureita. (Attention_getting)

Esiintyy kehyksissä

Attention_getting
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback