Difference: FrameElementIntendedGoal ( vs. 1)

Revision 12015-02-19 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

intended_goal

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin paikka jonne liikkuja aikoo päätyä
  • ESIM: Vanhaan tapaan autokunnat LÄHTIVÄT perjantaina eri puolilta Keski-Eurooppaa kohti Monte Carloa. (Setting_out)

Esiintyy kehyksissä

Quitting_a_place, Setting_out
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback