Difference: FrameElementInstanceProp ( vs. 1)

Revision 12015-02-19 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

instance_prop

  • TYYPPI: reunelementti kehyksessä Event_instance

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvattavan tapauksen ominaisuus
  • ESIM: Voi olla, että se on ensimmäinen ja viimeinen KERTA. (Event_instance)

Esiintyy kehyksissä

Event_instance
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback