Difference: FrameElementInjuredParty (1 vs. 2)

Revision 22015-02-19 - AnttiLai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Added:
>
>

injured_party

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka kärsii jostakin väärinteosta
  • ESIM: Minulla oli mitä parhain isä, mutta tein SYNTIÄ häntä vastaan. (Misdeed)

Esiintyy kehyksissä

 Misdeed, Revenge \ No newline at end of file

Revision 12015-02-17 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Misdeed, Revenge
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback