Difference: FrameElementInitialSubevent ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

initial_subevent

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Process_start

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin kokonaisuuden muodostavan tapahtumasarjan ensimmäinen tapahtuma
  • ESIM: Nuijasota ALKOI kansannousulla Etelä-Pohjanmaalla 25. päivänä marraskuuta 1596.

Esiintyy kehyksissä

Process_start
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback