Difference: FrameElementInitialCorrelate ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

initial_correlate

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Change_position_on_a_scale

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin temporaalinen tai spatiaalinen sijainti, joka on muuttuvan arvon lähtöpiteessä
  • ESIM: Tammi-maaliskuussa metallituotteiden ja koneteollisuuden viennin arvo LASKI neljänneksen edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. (Change_position_on_a_scale)

Esiintyy kehyksissä

Change_position_on_a_scale
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback