Difference: FrameElementIndividual2 ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

individual_2

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: toinen kahdesta tapahtumaan osallistuvasta henkilöstä
  • ESIM: Iloniemi oli TAVANNUT paavin lyhykäisesti kaksi kertaa, joten hän pyysi leikillisesti Lillania viemään terveisiä. (Make_acquaintance)

Muita huomioita

ks. individual_1, individuals

Esiintyy kehyksissä

Make_acquaintance, Social_connection
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback