Difference: FrameElementImpression ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

impression

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Impression

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin tahon (audience) yleinen käsitys jostakin (figure)
  • ESIM: Mutta se seikka ei himmennä, vaan päinvastoin kirkastaa meidän KUVAAMME hänestä. (Impression)

Muita huomioita

tyypillisesti KLE

Esiintyy kehyksissä

Impression
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback