Difference: FrameElementHealer ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

healer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cure

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka hoitaa tai parantaa potilaan (patient)
  • ESIM: Hän toimitti heille apua ja ruokaa, hän LIEVITTI tuskia ja lohdutti. (Cure)

Muita huomioita

ks. patient

Esiintyy kehyksissä

Cure
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback