Difference: FrameElementGrantee ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

grantee

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Grant_permission

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai entiteetti jolle annetaan lupa johonkin
  • ESIM: Merimiehelle on lain mukaan ANNETTAVA LUPA mennä maihin vapaa-aikanaan. (Grant_permission)

Esiintyy kehyksissä

Grant_permission
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback