Difference: FrameElementExchangers ( vs. 1)

Revision 12015-02-05 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

exchangers

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Exchange

Määritelmä

  • KUVAUS: vaihdantatapahtuman kummatkin osapuolet yhdessä
  • ESIM: Sen aikana lastenteatteritekijät VAIHTAVAT kokemuksiaan ja seuraavat toistensa esityksiä. (Exchange)

Muita huomioita

ks. exchanger_1, exchanger_2

Esiintyy kehyksissä

Exchange
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback