Difference: FrameElementEvaluation ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

evaluation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Feeling

Määritelmä

  • KUVAUS: kokijan positiivinen tai negatiivinen arvio omasta tunnetilastaan
  • ESIM: Whisky lämmitti suloisesti kurkkuani ja aloin jo TUNTEA oloni hieman mukavammaksi.

Esiintyy kehyksissä

Feeling
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback