Difference: FrameElementEndpoints ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

endpoints

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuljetun reitin (Path) alku- ja loppupiste yhdessä
  • ESIM: Autot voivat käyttää uusia KAISTOJA Mäntsälän ja Lahden välillä ensi sunnuntaista lähtien. (Roadways)

Esiintyy kehyksissä

Intentional_traversing, Roadways
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback