Difference: FrameElementEnclosedRegion ( vs. 1)

Revision 12015-01-30 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

enclosed_region

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Closure

Määritelmä

  • KUVAUS: suljettu tai muutoin rajattu alue tai jonkin sisään jäävä osa
  • ESIM: Hän repi paidastansa kaistaleen SITOEN haavan sillä.

Esiintyy kehyksissä

Closure
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback