Difference: FrameElementDocuments1 ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

documents

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Submitting_documents

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin arftifakti (joka sisältää tavallisesti tekstiä ja kuvia), jolla on jokin laillinen merkitys
  • ESIM: Hakijoista Rantamaula JÄTTI paperinsa vain reilua tuntia ennen hakuajan päättymistä. (Submitting_documents)

Esiintyy kehyksissä

Submitting_documents

-- HeidiHal - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback