Difference: FrameElementDesirableSituation ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

desirable_situation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Opportunity

Määritelmä

  • KUVAUS: Tilanne tai tapahtuma, johon toimija voi osallistua mahdollisuutensa aikana
  • ESIM: 1990-luvun lukuihin vaikutti myös vuonna 1994 voimaan astunut kotikuntalaki, joka antaa opiskelijoille MAHDOLLISUUDEN vaihtaa kirjansa opiskelupaikkakunnalle. (Opportunity)
    Päätöksenteon julkisuutta halutaan lisätä siten, että ihmisillä olisi MAHDOLLISUUS ottaa kantaa heitä itseään koskeviin asioihin jo valmisteluvaiheessa. (Opportunity)

Esiintyy kehyksissä

Opportunity -- HeidiHal - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback