Difference: FrameElementDeformer ( vs. 1)

Revision 12015-02-13 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

deformer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Reshaping

Määritelmä

  • KUVAUS: Tietoinen toimija, joka muuttaa toiminnallaan jonkin objektin muotoa
  • ESIM: Michaelin isä luki sanat ja RYPISTI kirjekuoren pieneksi palloksi. (Reshaping)
    Hän LASKOSTI shekin kokoon ja pani sen rintataskuunsa. (Reshaping)

Esiintyy kehyksissä

Reshaping -- HeidiHal - 2015-02-13

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback