Difference: FrameElementControllee ( vs. 1)

Revision 12015-02-11 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

controllee

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Strictness

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö (tai ryhmä), jota kohtaan joku henkilö (tai toimenpide) on tiukka tai lepsu.
  • ESIM: Kuningas on hänelle HEMMOTTELEVA isä, samaten kun kuningatar hemmotteleva äiti. (Strictness)

Esiintyy kehyksissä

Strictness -- HeidiHal - 2015-02-11

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback