Difference: FrameElementConcept1 ( vs. 1)

Revision 12015-02-10 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

concept_1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Cognitive_connection, Make_cognitive_connection ja Relating_concepts

Määritelmä

  • KUVAUS: Konspeti, ajatus, asiantila tai muu vastaava, joka linkitetään kognitiossa johonkin toiseen konspetiin (tai muuhun vastaavaan). Lauseessa (tai virkkeessä) topikaalisempi kuin concept_2.
  • ESIM: Vuoden aikana tehtiin kaksikin tärkeätä havaintoa, jotka LIITTIVÄT viruksen syövän esiintymiseen. (Relating_concepts)
    Vapautta ei kuitenkaan pidä taata samalla tavalla kuin on tehnyt Yhdysvaltojen hallitus, joka LIITTÄÄ turvallisuuden ja vapaudenriiston toisiinsa. (Make_cognitive_connection)
    Miten musiikki, tanssi, Aatami ja Eeva LIITTYVÄT toisiinsa? (Cognitive_connection)

Esiintyy kehyksissä

Cognitive_connection, Make_cognitive_connection, Relating_concepts -- HeidiHal - 2015-02-10

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback