Difference: FrameElementCommunicativeAct ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

communicative_act

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Correctness

Määritelmä

  • KUVAUS: Tapahtuma, joka välittää jotakin tietoa
  • ESIM: — Eipä suotta sano oppi-isämme Martti Luther esim. papista näin: »On OIKEIN sanoa kirkkoherran ja saarnaajan sanaa Jumalan sanaksi . (Correctness)
    Tunnetun ruotsalaisen rauhantutkijan Wilhelm Agrellin mukaan on VÄÄRIN puhua edes sisällissodasta. (Correctness)

Esiintyy kehyksissä

Correctness

-- HeidiHal - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback