Difference: FrameElementColonists ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

colonists

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Colonization

Määritelmä

  • KUVAUS: ryhmä henkilöitä, jotka muuttavatkotimaansa ulkopuolelle toiseen maahan tarkoituksenaan asettua sinne
  • ESIM: ´Nuorempia löydöksiä ovat rihlakiväärien metalliosat , jotka todennäköiseisi on peräisin ajoilta jolloin venäläiset ASUTTIVAT Alaskaa. (Colonization)
    1700-luvulla ranskalaiset siirtolaiset ASUTTIVAT joukon Antillien saaria , joille he tuottivat mustia työläisiä Afrikasta. (Colonization)

Esiintyy kehyksissä

Colonization

-- HeidiHal - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback