Difference: FrameElementCapitulator ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

capitualator

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Giving_in

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka taipuu tai myöntyy jonkin voiman (esim. pyyntö) tai suostuttelijan edessä
  • ESIM: Kun ei isä SUOSTUNUT sellaista ostamaan käytti poika kaikki keinot taivuttaakseen isän ostamaan.

Esiintyy kehyksissä

Giving_in -- HeidiHal - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback