Difference: FrameElementBehaviorProduct ( vs. 1)

Revision 12015-02-02 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

behavior_product

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Expertise

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin toiminnan tuote, joka osoittaa toimijan taidot tällä toiminnan alueella
  • ESIM: Viraston EPÄPÄTEVÄ toiminta on jo nyt antanut pahoja kolauksia Viron kansainväliselle maineelle. (Behavior_product)
    Esitys otettiin hienosti vastaan, ja sekä lontoolaiset että paikalliset lehdet pitivät sitä MESTARILLISENA. (Expertise)

Esiintyy kehyksissä

Expertise

-- HeidiHal - 2015-02-02

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback